Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Website Modelhome.nl (versie 1.01)
Deze Algemene Voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op 17 februari 2012. Alle vorige versies komen hiermee te vervallen. Alle FAQ’s en de huisregels blijven onverminderd van kracht en gelden als aanvulling op deze Algemene Voorwaarden. In gevallen waarbij een FAQ of huisregel conflicteert met deze Algemene Voorwaarden gelden deze Algemene Voorwaarden.

W 1. Algemeen

a. ModelHome.nl (inclusief alle sub- en zustersites, en -onderdelen), hierna te noemen ‘MH', is een gratis dienst van Lumious. Het gebruik van MH is open en vrij voor eenieder die door de MH test komt, mits deze niet de toegang tot MH is ontzegd. De gebruiker, hierna te noemen ‘Gebruiker' of ‘User', verklaart zich bij gebruik van MH expliciet akkoord met alle voorwaarden en bepalingen in dit document.

b. Gebruiker dient zich ten allen tijde te houden aan de zogenaamde ‘netiquette': de algemene fatsoens- en omgangsregels van het internet. Verder dient de gebruiker kennis genomen te hebben van - en zich te houden aan - de Algemene Voorwaarden en de huisregels die opgesteld zijn in de algemene FAQ. Het is gebruiker niet toegestaan zich op een zodanige manier te gedragen dat overlast voor andere gebruikers kan ontstaan. Overtreding van deze regel kan leiden tot tijdelijke of permanente uitsluiting van de ModelHome website.

c. MH behoudt zich het recht voor een gebruiker op elk moment, zonder opgaaf van redenen, de toegang tot MH geheel of gedeeltelijk en tijdelijk danwel permanent te ontzeggen. Gebruik van de diensten van MH op enig moment tijdens een periode van ontzegde toegang is NIET toegestaan en valt wettelijk onder computervredebreuk.

d. Aan MH en het gebruik ervan kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

W 2. Geregistreerde gebruikers en registratie

a. Een geregistreerde gebruiker (user) is een gebruiker die middels een kosteloze registratie een gebruikersnaam (username / nickname) heeft aangemaakt. Deze gebruikers worden ook wel users of members genoemd.

b. Users zijn verantwoordelijk voor alle berichten, grafische en andere (audio)visuele uitingen, linken en overige geposte/geplaatste zaken en uitgevoerde handelingen middels het aan zijn/haar nickname en wachtwoord gekoppelde account.

c. De user dient zorgvuldig met het aan hem/haar beschikbaar gestelde account om te gaan en is zelf verantwoordelijk voor misbruik door derden van zijn/haar account, tenzij er sprake is van grove nalatigheid van MH.

d. De user is wettelijk vervolgbaar indien hij/zij pogingen onderneemt zich ongeoorloofd toegang te verschaffen tot afgesloten delen van MH of haar diensten en/of systemen, of als de user MH saboteert middels defacing, (D)DoS aanvallen en andere vormen van computercriminaliteit.

e. Gebruiker verklaart bij het aanmaken van een profiel tenminste de leeftijd van zestien jaar te hebben bereikt, danwel toestemming te hebben van ouders of wettelijke voogd om op MH een profiel aan te maken.

f. Het is niet toegestaan een extra account te registreren, noch hiermee te posten, wanneer een ander account van dezelfde persoon de toegang tot modelhome.nl is ontzegd.

g. MH behoudt zich het recht voor een aanvraag voor een account te weigeren of het account na registratie weer op te heffen, bijvoorbeeld indien er sprake is van een sanctie of misbruik.

W 3. Aansprakelijkheid

a. Een gebruiker of user is volledig en hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade, direct of indirect en zowel materieel als immaterieel, die voortvloeit uit handelingen en gedragingen van de gebruiker.

b. Hoewel bij het samenstellen van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, biedt MH geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of nauwkeurigheid van de in MH voorkomende gegevens, informatie, software en andere onderdelen, noch met betrekking tot de geschiktheid ervan voor enig doel, enige situatie of enige toepassing. Er kan geen beroep worden gedaan, om welke reden ook, op de in deze website voorkomende gegevens, informatie, software en andere vormen van gebruik of verwerking.

c. MH is niet aansprakelijk voor eventuele schade, verliezen of andere gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in deze website voorkomende gegevens, informatie, software, werkwijzen, tools en andere vormen van gebruik.

d. MH spant zich naar alle redelijkheid in haar server(s) te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik.

e. MH kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of diefstal van data en gegevens. Hieronder inbegrepen door gebruikers geplaatste foto's, teksten en ander materiaal.

W 4. Rechten van MH en verbodsbepalingen

a. MH behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor gebruikers en users zonder opgaaf van reden de toegang tot MH geheel of gedeeltelijk en voor bepaalde of onbepaalde tijd te ontzeggen.

b. Een user is te allen tijde gerechtigd zijn/haar account zonder opgaaf van reden op te zeggen. Mail hiervoor naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. om je uit te schrijven van modelhome.nl. Alle gegevens van het betreffende account worden dan verwijderd, met uitzondering van de nickname (dit is geen persoonsgegeven), het geslacht en de met het account geplaatste posts en reacties, aangezien deze integraal onderdeel uitmaken van de discussies. Indien gebruiker de toegang is ontzegd kan bij MH een verzoek worden neergelegd tot opzegging van het account. De crew zal dan deze handelingen voor de gebruiker uitvoeren.

c. MH behoudt zich het uitdrukkelijke recht voor vormgeving en/of inhoud van berichten, reacties of welke andere vorm van content ook te wijzigen, verspreiden of verwijderen, features en mogelijkheden toe te voegen of te verwijderen.

d. User verleent met plaatsing of op enigerlei wijze beschikbaar maken van berichten, teksten, foto's en ander (audio)visueel materiaal, hieronder inbegrepen het plaatsen van hyperlinks naar voornoemd materiaal, een onbeperkt, onbegrensd en onvoorwaardelijk, niet-exclusief gebruiksrecht voor commerciële en niet-commerciële doeleinden van de door user geplaatste berichten, foto's en ander (audio)visueel materiaal. Hieronder inbegrepen, maar niet beperkt tot, het citeren (‘quoten’) van het volledige materiaal of delen ervan in andere berichten, het weergeven van het volledige materiaal of delen ervan aan bezoekers van alle domeinen van MH, en elk ander gebruik binnen de domeinen en subdomeinen van MH.

e. Het aanbieden van, of vragen om, gestolen en/of anderszins wettelijk beschermd of illegaal verkregen of verkrijgbaar materiaal op MH is aanleiding tot onmiddellijke uitsluiting van alle diensten die MH aanbiedt. MH is gerechtigd aangifte te doen van een strafbaar feit.

f. Misbruik, in welke vorm dan ook, van MH en de daaraan gekoppelde diensten kan resulteren in uitsluiting van MH, voor bepaalde of onbepaalde tijd, zonder opgaaf van reden.

g. Het is gebruiker niet toegestaan materiaal te plaatsen op MH waarvan de auteursrechten niet bij de gebruiker of in het publieke domein liggen. Met het plaatsen van foto's, video's, teksten, software, tekeningen, muziekstukken of ontwerpen verklaart gebruiker de auteursrechthebbende te zijn danwel diens expliciete toestemming te hebben verkregen voor het gebruik van het geplaatste materiaal.

W 5. Auteursrecht

a. Alle rechten zijn expliciet voorbehouden. Behalve het downloaden en printen van geboden informatie voor persoonlijk gebruik, of anders voor zover dit expliciet door MH wordt aangegeven danwel hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor wordt verleend, is het niet toegestaan de inhoud van deze website en haar onderdelen geheel danwel gedeeltelijk over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken. Het overnemen van nieuws- of andere berichten van MH zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is uitdrukkelijk verboden. Het auteursrecht van de reacties berust bij de individuele auteurs.

W 6. Advertenties en reclame

a. Omdat MH een gratis dienst is wordt er op de pagina's binnen MH reclame gemaakt in tekstuele en (audio)visuele vorm. Het weren van deze reclame, geven van uitleg over het weren van deze reclame, aanzetten tot weren van deze reclame of vragen om uitleg over het weren van deze reclame is verboden. De reclame stelt het voortbestaan van MH veilig en overtreding van deze regel kan reden zijn voor onmiddellijke uitsluiting van MH.

b. De in je profiel en fotoboek ingevulde gegevens zoals woonplaats, leeftijd, geslacht, en beroep kunnen worden gebruikt om gerichte advertenties op onze website te tonen. Je kunt dit voorkomen door je profiel en fotoboek leeg te maken.

W 7. Spam

a. Het gebruik van de dienst alsmede het gebruik van de informatie op de website is enkel en alleen toegestaan met het oog op het kunnen communiceren, discussiëren met andere gebruikers op de site waarbij geldt dat het karakter van de communicatie geen commercieel maar slechts een particulier doel mag dienen, tenzij ter plaatse anders aangegeven.

b. Het (ongevraagd) initiëren van iedere vorm van commerciële communicatie door middel van e-mail, SMS, post, ModelHome prive berichten, ModelHome.nl direct messages, topics, posts en reacties binnen ModelHome.nl, het profiel van de gebruiker of anderszins met gebruikers, althans het direct of indirect promoten van de goederen, diensten, bedrijven, websites of het imago van een onderneming, organisatie of persoon, zulks ongeacht of deze producten of diensten (indirect) betrekking hebben op het karakter van de dienst of mogelijke interesse van een gebruiker is niet toegestaan.

c. Het is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming reclame te maken in topics, berichten, ondertitels, nickname, signatures of profielen, of te werven via pm/pb (prive berichten), dm (direct message) of enige andere vorm van communicatie binnen ModelHome.nl, noch geïnitieerd via ModelHome.nl.

d. Adverteren kan via de diverse opties die de website aan biedt. Of een post, bericht of uiting valt onder ‘reclame' wordt bepaald door de redactie. In de regel zul je bij plaatsen van reclame gewaarschuwd worden en/of zal de reclame worden verwijderd. Herhaling kan reden zijn tot onmiddellijke uitsluiting van MH.

e. Indien gebruiker (gedeeltelijk) in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde verbeurt gebruiker, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomt is vereist, een direct opeisbare boete van € 500,- (zegge vijfhonderd euro) per gebeurtenis, waarbij het verzenden van een niet toelaatbare uiting naar een gebruiker geldt als één gebeurtenis.

W 8. Privéberichten

a. Het PM-systeem is een systeem waarmee gebruikers direct berichten kunnen sturen aan andere gebruikers. Dit systeem draait op ModelHome.nl en is geïntegreerd op diverse onderdelen van het ModelHome.nl domein.

b. Gebruiker dient er rekening mee te houden dat het te allen tijde mogelijk is dat de beheerders (admins) van MH besluiten deze berichten in te zien indien er sprake is van verdenking van een strafbaar feit, misbruik van het systeem of er, ons inziens, andere dringende redenen zijn deze in te zien. Het PM-systeem is géén vervanging voor externe chat en mailsystemen en is nadrukkelijk NIET privé. Verzonden berichten kunnen worden ingezien door de afzender, de ontvanger en de sitebeheerders.

W 9. Google Analytics

a. Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google").

b. Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op de computer van de gebruiker worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website (met inbegrip van het IP-adres) wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal het IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

c. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

W 10. Verwerking van persoonsgegevens / Privacy Policy

a. MH zal de door gebruiker opgegeven persoonsgegevens niet gebruiken voor enig ander commercieel doel dan de exploitatie van de sites, subsites, evenementen en diensten van MH en gebruik zoals genoemd onder 6b.

b. Persoonsgegevens zullen niet bekend worden gemaakt aan andere partijen of verwerkt op andere wijzen dan vermeld in dit document, tenzij nadrukkelijk anders vermeld bij diverse acties zoals sommige prijsvragen.

c. Van elke bezoeker en bij elke post wordt het IP-adres opgeslagen.

d. MH plaatst cookies op je pc. Deze worden gebruikt om je te kunnen laten inloggen, alsmede om diverse functies en opties te kunnen aanbieden. Door adverteerders en toeleveranciers van onder andere afbeeldingen kunnen ook cookies worden geplaatst. Je kunt externe cookies via je browser blokkeren. Hiermee kan wel functionaliteit verloren gaan.

W 11. Rechten en verplichtingen van MH

a. MH zal zich inspannen om de website ter beschikking te stellen aan de gebruiker. MH garandeert niet dat de website te allen tijde, ononderbroken of volledig beschikbaar zal zijn.

b. MH behoudt zich het recht voor om:
1. de website onaangekondigd te blokkeren of deze buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan;
2. onaangekondigd onderdelen van de website aan te passen, uit te breiden, te schrappen of anderszins te wijzigen.

c. MH garandeert niet dat de website vrij is van fouten, gebreken of Malware of dat de website actueel, compleet of accuraat is.

W 12. Overmacht

a. MH is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan tekortkomingen van door MH ingeschakelde derden, alsmede onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen.

W 13. Onvoorziene omstandigheden en slotbepaling

a. In gevallen en situaties waarin niet voorzien wordt door de Algemene Voorwaarden of de FAQ's beslist de leiding van MH. Deze genomen beslissingen zijn definitief. Er wordt slechts één keer over gecorrespondeerd indien en voor zolang de leiding van MH dit wenselijk acht.

b. MH behoudt zich het recht voor deze voorwaarden op elk moment aan te passen. Gebruiker is er zelf verantwoordelijk voor deze bepalingen regelmatig in te zien.

c. Indien gebruiker niet akkoord gaat met de bepalingen in de Algemene Voorwaarden is het gebruiker niet toegestaan op enigerlei wijze gebruik te maken van de diensten en het registeren van een account op de website van MH.

d. Door gebruikers zelf geplaatste voorwaarden en bepalingen, bijvoorbeeld in posts, signatures of elders, althans zichtbaar of onzichtbaar voor derden gelden strikt als tekstuele bepalingen ten behoeve van discussie en hebben geen enkele wettelijke waarde anders dan tekstuele. Ze vormen in geen geval een overeenkomst en scheppen in geen geval voorwaarden. De enige overeengekomen voorwaarden en bepalingen tussen MH en gebruiker zijn de voorwaarden en bepalingen zoals genoemd in dit document.

e. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen MH en gebruiker in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepaling in acht worden genomen.

f. Adverteerders hebben een eigen Algemene Voorwaarden op de desbetreffende afgenomen diensten.

Algemene Voorwaarden Modellen (versie 1.01)
Deze Algemene Voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op 17 februari 2012. Alle vorige versies komen hiermee te vervallen. Alle FAQ’s en de huisregels blijven onverminderd van kracht en gelden als aanvulling op deze Algemene Voorwaarden. In gevallen waarbij een FAQ of huisregel conflicteert met deze Algemene Voorwaarden gelden deze Algemene Voorwaarden. ModelHome (inclusief alle sub- en zustersites, en -onderdelen), hierna te noemen ‘MH', is een dienst van Lumious.

M 1. Algemeen :

a. Model: ieder natuurlijk persoon die door tussenkomst van MH wordt gekoppeld aan een productie van een opdrachtgever;

b. Opdrachtgever: ieder natuurlijk of rechtspersoon waarmee MH in een Overeenkomst treedt naar aanleiding van een opdracht waarin behoefte is aan Model(len);

c. Boeking: schriftelijke en/of mondelinge opdracht-, order-, bemiddelings- of boekingsovereenkomst. Verricht per fax, telefoon, email, post, persoonlijk;

d. Uitvoering: het verrichten van activiteiten in de ruimste zin van het woord;

e. Bemiddelingsfee: bureaucommissie of agency fee, een percentage dat in de verdiensten van Model zit.

f. Day fee: een prijs voor een werkdag als het gaat om artistieke activiteiten;

g. Buy out: een prijs die staat voor de afkoop van portretrecht voor een bepaalde overeengekomen periode en voor bepaalde overeengekomen uitingen in de media (zoals internet, tv, narrow-casting, commercials, reclame-fotografie, film, print etc.

h. inschrijving: het opnemen van foto’s en gegevens, waaronder privé details, maten en cv van Model in het bestand van ModelHome;

M 2. Profiel (digitaal)

a. Model verklaart dat gerechtigd is, voor zowel opdrachtgever en Model boekingsovereenkomsten te sluiten, dit na het Model hierover te hebben bericht. Er is voorts geen sprake van een arbeidscontract c.q. arbeidsbemiddeling; ModelHome is geen werkgever en er wordt dus bij inschrijving geen arbeidsovereenkomst afgesloten.

b. Inschrijving van een Model bij ModelHome geschiedt voor onbepaalde tijd. Na inschrijving dient het Model (minimaal) twee keer per jaar zijn/haar foto’s en privé gegevens digitaal te updaten. Dit alles moet online op ModelHome.nl geschieden, met eigen inlogcodes(verstrekt bij inschrijving en eventueel telkens opnieuw opvraagbaar), waarmee toegang tot het profiel van de ingeschrevene wordt verstrekt;

c. Het ingeschreven Model dient ModelHome tijdig, via zijn/haar profiel online, op de hoogte te brengen/houden van uiterlijke veranderingen, adreswijzigingen, langdurig verblijf in het buitenland en langdurige ziektes etc.;

d. Het door het Model verstrekte fotomateriaal wordt, tenzij anders overeengekomen, bij inschrijving eigendom van ModelHome ;

e. De beslissing om een Model al dan niet in het bestand van ModelHome in te schrijven, dan wel een Model uit te schrijven, berust geheel bij ModelHome en hoeft niet door haar te worden gemotiveerd.

f. Indien een ingeschreven Model niet uiterlijk binnen vijf werkdagen na inschrijving bij ModelHome schriftelijk bezwaar maakt tegen de voorwaarden, wordt het Model geacht volledig met de inhoud daarvan te hebben ingestemd.

g. Het, na inschrijving, niet voldoen aan enige in deze voorwaarden genoemde bepalingen of uit nadere overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, kan leiden tot uitschrijving bij ModelHome. Ook heeft ModelHome het recht het Model (na inschrijving) aansprakelijk te stellen voor enige door haar geleden schade of overlast, welke veroorzaakt is door het Model.

M 3. Bepalingen

a. Tenzij anders door ModelHome en/of opdrachtgever wordt bepaald, dient het Model tenminste dertig minuten voor het begin van de werkzaamheden op de aangegeven plaats aanwezig te zijn. Bij repetities, opnamen en/of uitzending moeten de aanwijzingen van de opdrachtgever (de klant van ModelHome) worden opgevolgd;

b. Het is Model niet toegestaan om in het openbaar en in het bijzonder aan de pers enige mededeling te doen met betrekking tot de verrichte of de te verrichten werkzaamheden, tenzij ModelHome anders besluit;

c. Indien Model de verplichtingen die voortvloeien uit de boeking niet (voldoende) nakomt, heeft ModelHome het recht de overeenkomst te ontbinden en het honorarium niet of slechts gedeeltelijk uit te betalen.

d. In geval van een onderbreking van de werkzaamheden van Model ten gevolge van onvoorziene omstandigheden, kunnen de werkzaamheden worden verlengd met de tijd van de onderbreking. ModelHome is in dezen niet verantwoordelijk voor het uitkeren van enige vergoeding.

e. Model verplicht zich naar beste kunnen de werkzaamheden te verrichten met inachtneming van eventueel schriftelijk kenbaar gemaakte overheidsvoorschriften en de, ter plaatse van het optreden, geldende Algemene Politie Verordening, voor zover deze afwijken van normale gangbare voorschriften en verordeningen;

f. Model verplicht zich bij boeking tot:
- het bezitten van alle vereiste papieren die voor de werkzaamheden nodig zijn, o.a. verblijfsvergunning, BSN (voorheen sofinummer) en paspoort of ID-card;
- het verschaffen van alle noodzakelijke informatie voor een correcte loonverwerking, zoals ingevulde en ondertekende loonverdelingverklaringen, bank- en/of gironummers en MBV-formulieren; Ingeschrevenen zijn op de hoogte en dragen verantwoordelijk voor het feit dat zijn/haar gegevens naar betrouwbaarheid zijn ingevuld, met name BSN en/of paspoort- of ID-nummer;
- het overleggen van een afdoende medische verklaring aan ModelHome in geval van ziekte op het tijdstip van de geplande werkzaamheden;
- het zorg dragen voor een afdoende Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering;
- (indien toepasselijk) het zorg dragen voor tijdige toezending aan de opdrachtgever of ModelHome van bladmuziek en mp3's of cd-r's met gezongen repertoire ter voorbereiding van een optreden met orkestbegeleiding;

g. Model vrijwaart ModelHome voor aanspraken van derden, verband houdende met zijn werkzaamheden. Model garandeert ModelHome dat door het aanvaarden van deze werkzaamheden Model geen inbreuk maakt op rechten van derden en dat Model verder niet gebonden is aan enige verplichting, nu of in de toekomst, waardoor Model zou kunnen worden verhinderd in het uitvoeren en naleven van verplichtingen die jegens ModelHome zijn aanvaard. Deze vrijwaring wordt niet geëist ten aanzien van de rechten van derden, welke ModelHome reeds door een directe overeenkomst met deze derden en hun vertegenwoordigers heeft verworven, alsmede alle rechten van derden op werken, nu of in de toekomst uitgevoerd;

h. Het is Model niet toegestaan om tijdens de opname(n) handels-, merk- en/of bedrijfsnamen te noemen dan wel daarnaar op directe of indirecte wijze te verwijzen, behoudens uitdrukkelijk verzoek daartoe van opdrachtgever of ModelHome;

i. Het is de opdrachtgever en/of Model en/of andere bij de opdracht betrokkenen niet toegestaan zonder goedkeuring en buiten medeweten van ModelHome, na eenmaal met elkaar door ModelHome in contact gebracht, elkaar direct of indirect te benaderen of te contracteren. Indien zulks toch geschiedt is Model vijftig procent van het honorarium aan ModelHome verschuldigd. Voor opdrachten ‘voorvloeiend’ uit een opdracht geldt
eveneens het bovenstaande.

j. Buiten de periodes dat Model voor de uitvoering van werkzaamheden door ModelHome is geboekt, heeft ModelHome jegens Model geen enkele verplichting van welke aard ook, behoudens nakoming van nog uit eerdere overeenkomst bestaande verplichtingen.

M 4. Boekingen

a. ModelHome heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen dan wel de vergoeding geheel of gedeeltelijk in te houden, zonder dat ModelHome tot enige schadevergoeding gehouden is, indien:
- voortspruitende uit het aanvaarden van de boeking, Model zijn verplichtingen niet tijdig of niet voldoende nakomt of de prestatie onvoldoende is, zulks uitsluitend ter beoordeling van ModelHome;
- indien uw medewerking op artistieke gronden onacceptabel is, zulks uitsluitend ter beoordeling van ModelHome;
- u in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, dan wel, indien u middels een vennootschap deze overeenkomst aangaat, deze vennootschap onwillig wordt ontbonden;
- er sprake is van een zodanige verandering van omstandigheden dat deze overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid behoort te eindigen;

b. Indien de werkzaamheden -op de overeengekomen tijd- niet kunnen doorgaan of vervallen en ModelHome en de opdrachtgever derhalve van de prestatie van ModelHome geen gebruikt maakt, is ModelHome geen vergoeding verschuldigd. De werkzaamheden welke alsdan reeds verricht zijn, zullen naar rato worden vergoed;

c. Het is Model niet toegestaan een overeenkomst binnen achtenveertig uur voor aanvang van de werkzaamheden te annuleren. Indien u door enige oorzaak bent verhinderd mee te werken, dient u ModelHome onverwijld hiervan op de hoogte te stellen. Bij het niet of niet tijdig verschijnen van Model bij de werkzaamheden heeft ModelHome het
recht deze overeenkomst te ontbinden, zonder dat ModelHome tot enige vergoeding zal zijn gehouden. In een dergelijk geval verbeurt Model voorts een boete aan ModelHome van vijftig procent van het overeengekomen honorarium.

d. De prijs voor elke repeat, herhaling, meervoudige uitzending wordt in overleg met MH bepaald en loopt via MH. Het productiehuis, reclamebureau, de eigenaar van het merk of in algemene termen ‘de klant’, mag het Model nooit rechtstreeks benaderen.

e. Het is agentschappen verboden buiten MH rechtstreeks naar de klant (eigenaarmerk, reclamebureau, produktiehuis etc) te stappen voor repeat of welk vervolg dan ook van een door MH gerealiseerde opdracht.

f. Het is opdrachtgever en Model niet toegestaan zonder goedkeuring en buiten medeweten van MH, na eenmaal door haar in contact gebracht, elkaar te benaderen of contracteren. Indien zulks toch geschiedt, is tweemaal het bedrag verschuldigd aan MH, dat betaald had dienen te worden indien de contracten geheel via MH waren gesloten.

M 5. Betalingen

a. Het honorarium (vergoeding) wordt door ModelHome vastgesteld en kan afhankelijk zijn van de aard en de omvang van de werkzaamheden; alsmede van ervaring.

b. Alle bedragen zijn een vergoeding en betreffen geen dienstverband;

c. Indien ModelHome, op basis van de door Model gepresenteerde feiten omtrent diens zelfstandigheid /ondernemerschap, heeft afgezien van inhouding van belasting en/of sociale premies en fiscus en/of bedrijfsvereniging later concluderen dat inhouding en afdracht ten onrechte achterwege zijn gebleven, zal ModelHome alle daaruit voortvloeiende kosten, o.a. naheffingen, rente, boetes en kosten van juridische bijstand, op het betreffende Model kunnen verhalen;

d. Indien deze overeenkomst en/of bewijs van vergoeding niet binnen vijf werkdagen na dagtekening door ModelHome van Model voor akkoord ondertekend retour is ontvangen, heeft ModelHome het recht haar aanbod c.q. deze overeenkomst vervallen te verklaren. Model heeft dit recht niet.

M 6. Rechten

a. Het aangaan van deze overeenkomst houdt in dat Model zijn/haar rechten tegen de overeengekomen vergoedingen geheel en onvoorwaardelijk aan ModelHome overdraagt. Model verleent derhalve hierbij aan opdrachtgever of ModelHome het recht zijn/haar prestatie naar inzicht en goeddunken van opdrachtgever of ModelHome te exploiteren (zie Auteurswet);

b. Onder exploitatie wordt onder meer begrepen het opnemen/openbaar maken en verveelvoudigen van de prestatie/uitvoering, al dan niet in bewerkte vorm;

c. Onder uitzenden wordt onder meer verstaan elke vorm van verspreiding van informatie in beeld en/of geluid of anderszins;

d. Vergoeding voor de overdracht en voor iedere vorm van exploitatie wordt geacht te zijn begrepen in de overeengekomen vergoeding; buy out;

e. ModelHome gaat onvoorwaardelijk akkoord met het feit dat de beslissing omtrent het geheel, gedeeltelijk of geheel niet uitzenden van de prestatie berust bij ModelHome en haar opdrachtgever;

f. Na acceptatie van de buy out heeft ModelHome dan wel opdrachtgever het recht om de afgekochte rechten geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden dan wel licenties te verlenen aan derden.

M 7. Aansprakelijkheid

a. Model dient zelf zorg te dragen voor een WA verzekering en een verzekering tegen persoonlijke ongevallen. ModelHome kan uit dien hoofde jegens Model geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden, behoudens ingeval er sprake zou zijn van opzet of grove schuld (nalatigheid) aan de zijde van ModelHome. ModelHome zal op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor het verlies van of schade aan de persoonlijke eigendommen van Model;

b. Model staat ervoor in, dat de door hem/haar mee te nemen zaken die nodig zijn voor de verrichting van zijn/haar werkzaamheden, zich in goede staat bevinden en voldoen aan veiligheidseisen. Model draagt zelf zorg voor afdoende verzekering hiervan.

c. Indien ModelHome uit hoofde van toerekenbaar niet nakomen aansprakelijk is voor enige schade geleden door de opdrachtgever of derden, dan blijft deze aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van tweemaal de hoogte van het met de opdrachtgever overeengekomen tarief ter zake van de opdracht, exclusief eventueel overeengekomen additionele kosten.

d. Model vrijwaart ModelHome voor alle aansprakelijkheid die de bedrijfsvereniging en/of belastingdienst eventueel jegens ModelHome zou doen blijken gelden.

e. ModelHome is niet aansprakelijk voor ongevallen, (blijvende) invaliditeit en overlijden van Model op weg naar/van de opdrachtlocatie en tijdens opdrachten.

M 8. Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen omtrent deze overeenkomst zullen bij uitsluiting worden beslist door de bevoegde rechter in het Arrondissement Amsterdam;


Algemene Voorwaarden Klanten (versie 1.01)
Deze Algemene Voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op 17 februari 2012. Alle vorige versies komen hiermee te vervallen. Alle FAQ’s en de huisregels blijven onverminderd van kracht en gelden als aanvulling op deze Algemene Voorwaarden. In gevallen waarbij een FAQ of huisregel conflicteert met deze Algemene Voorwaarden gelden deze Algemene Voorwaarden. ModelHome (inclusief alle sub- en zustersites, en -onderdelen), hierna te noemen ‘MH', is een dienst van Lumious.

K 1. Algemeen

a. Model: ieder natuurlijk persoon die door tussenkomst van MH wordt gekoppeld aan een productie van een opdrachtgever;

b. Opdrachtgever: ieder natuurlijk of rechtspersoon waarmee MH in een Overeenkomst treedt naar aanleiding van een opdracht waarin behoefte is aan Model(len);

c. Boeking: schriftelijke en/of mondelinge opdracht-, order-, bemiddelings- of boekingsovereenkomst. Verricht per fax, telefoon, e-mail, post, persoonlijk;

d. Uitvoering: het verrichten van activiteiten in de ruimste zin van het woord;

e. Bemiddelingsfee: bureaucommissie of agencyfee, een percentage dat in de
verdiensten van Model zit;

f. Dayfee: een prijs voor een werkdag als het gaat om artistieke activiteiten;

g. Buy out: een prijs die staat voor de afkoop van portretrecht voor een bepaalde overeengekomen periode en voor bepaalde overeengekomen uitingen in de media (zoals internet, tv, narrow-casting, commercials, reclamefotografie, film, print etc.

K 2. Prijzen

a. Tarieven worden na schriftelijke (e-mail) aanvraag aan de hand van overleg met MH
en Model per opdracht vastgesteld.

b. De opdrachtgever kan Model boeken tegen de volgende tarieven: dag(deel) en avond. Onder een dagdeel wordt de prijs voor maximaal vier werkuren binnen hetzelfde tijdsbestek verstaan. Delen van een uur worden naar een heel uur afgerond. Het dagtarief is verschuldigd voor boekingen van maximaal 8 uur. Een avond of nacht toegevoegd gaat in overleg.

c. Alle door MH gehanteerde tarieven zijn inclusief bemiddelingsfee, exclusief BTW en in overleg exclusief reiskosten en eventuele overige onkosten.

d. Tarieven zijn, tenzij anders overeengekomen, uitsluitend geldig voor eenmalige uitzending en enkelvoudige herhaling.

e. Het is de opdrachtgever niet toegestaan overleg te plegen met het door MH bemiddelde Model over prijzen en verdiensten.

f. De opdrachtgever heeft geen exclusiviteitsrechten op een Model. Wanneer een opdrachtgever dit wenst, dienen vooraf bindende afspraken gemaakt te worden met MH in de vorm van een buy out. Hiervoor gelden speciale tarieven.

g. Een offerte wordt gedaan op grond van MH ter beschikking gestelde informatie en onder voorbehoud van definitieve inzage van het script en/of bekendmaking van de werkzaamheden. Een offerte is geldig tot 90 dagen na dagtekening.

h. Voor het gebruik van opnames buiten Nederland, of langer dan 1 jaar, bij commercials, narrow casting, tv, print, internet en/of welke vorm van reclame-uiting dan ook, gelden aangepaste tarieven. Deze zullen in onderling overleg tussen opdrachtgever en MH worden bepaald.

i. De prijs voor elke repeat, herhaling of meervoudige uitzending wordt in overleg met MH bepaald en loopt via MH. Het productiehuis, reclamebureau of in algemene termen ‘de klant’, mogen Model nooit rechtstreeks benaderen.

j. Het is agentschappen verboden buiten MH rechtstreeks naar de klant te stappen voor repeat of welk vervolg dan ook van een door MH gerealiseerde opdracht.

K 3. Reiskosten

a. De reiskosten, van woonplaats tot werkplek, worden doorberekend volgens het fiscaal toegestane tarief.

b. MH rekent reiskosten wanneer dit voorafgaande aan een opdracht in overleg tussen opdrachtgever en MH is bepaald.

c. De opdrachtgever is tevens reiskosten verschuldigd voor 1 begeleider bij de boeking van een Model jonger dan 16 jaar.

d. Wanneer werkzaamheden in het buitenland verricht worden, dient de opdrachtgever de volledig verschuldigde reis- en verblijfskosten te voldoen.

K 4. Boekingen

a. De door de opdrachtgever en MH schriftelijke of mondelinge opdrachtbevestiging is bindend voor beide partijen.

b. Opties op een Model dienen uiterlijk 5 werkdagen vóór aanvang van de eventuele boeking te worden bevestigd om uitgevoerd te worden. Boekingen krijgen voorrang op opties. De eerste optant wordt in de gelegenheid gesteld zijn optie om te zetten in een boeking, voordat de boeking van de tweede optant wordt vastgelegd.

c. Bij een mooi-weer-boeking geldt: eerste annulering geen kosten, tweede annulering 50% van het overeengekomen tarief en additionele kosten, derde annulering 100% van het overeengekomen tarief en alle additionele kosten. Annulering dient bij een mooiweer- boeking 16 uur vóór aanvang plaats te vinden.

d. Het is opdrachtgever en Model niet toegestaan zonder goedkeuring en buiten medeweten van MH, na eenmaal door haar in contact gebracht, elkaar te benaderen of contracteren. Indien zulks toch geschiedt, is tweemaal het bedrag verschuldigd aan MH, dat betaald had dienen te worden indien de contracten geheel via MH waren gesloten.

e. De opdrachtgever is niet gerechtigd tot enig verder, of ander, gebruik van foto's, film en/of ander materiaal van de artiesten dan de opdrachtbevestiging of factuur aangeeft.

f. Beide partijen zullen zich onthouden van gedragingen of uitingen tengevolge waarvan de goede naam van de opdrachtgever en/of MH in diskrediet zou kunnen worden gebracht.

K 5. Annulering

a. Voor annulering door de opdrachtgever 48 uur of langer vóór de afgesproken aanvang zal 20% in rekening worden gebracht.

b. Voor annulering door de opdrachtgever binnen 48 uur tot 12 uur vóór aanvang is de opdrachtgever 50% verschuldigd van het gehele overeengekomen honorarium.

c. Voor annulering door de opdrachtgever op de dag van de opdracht of 12 uur vóór aanvang is de opdrachtgever het volledige overeengekomen honorarium verschuldigd.

d. Voor meerdaagse boekingen is de opzegtermijn gelijk aan het aantal geboekte dagen. Wordt deze termijn niet aangehouden, dan is de opdrachtgever het volledige honorarium verschuldigd.

K 6. Betalingen

a. Binnen 14 dagen na de factuurdatum dient de betaling te zijn bijgeschreven op de bankrekening van MH. Wanneer de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd bezwaar heeft gemaakt, wordt de opdrachtgever geacht volledig met de inhoud van de factuur in te stemmen.

b. Wanneer het factuurbedrag niet binnen de betalingstermijn is betaald, is de opdrachtgever 2% rente over het te betalen bedrag per maand verschuldigd aan MH, waarbij gedeelten van een maand worden gerekend tot volle maand.

c. Alle kosten die door MH c.q. het Model worden gemaakt ter effectuering van hun rechten, alsmede gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten in geval van inschakeling van een gemachtigde, advocaat of deurwaarder komen voor rekening van de opdrachtgever. Buitengerechtelijke kosten zijn zonder nadere sommatie of ingebrekestelling door de
opdrachtgever verschuldigd in alle gevallen waarin MH c.q. de door haar vertegenwoordigde een gemachtigde, advocaat of deurwaarder heeft moeten inschakelen ter incassering van haar vorderingen of het handhaven van haar rechten. Voornoemde kosten bedragen tenminste 25% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 250,- euro per vordering.

d. Nadat de opdrachtgever ten volle aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan jegens MH, wordt de artiest voor zijn/haar werkzaamheden betaald.

e. De opdrachtgever verkrijgt eerst dan het recht tot het overeengekomen gebruik van de gemaakte opnamen nadat betaling van alle ter zake verschuldigde bedragen heeft plaatsgevonden. Bij overtreding, is de opdrachtgever jegens MH een onmiddellijk opeisbaar bedrag verschuldigd van 200 euro per dag, per opname, gerekend vanaf de
dag van eerste openbaarmaking.

K 7. Aansprakelijkheid

a. MH is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade geleden door opdrachtgever ten gevolge van verwijtbare, niet-behoorlijke uitvoering van de opdracht door MH tot maximaal het bedrag dat de schadeverzekeraar uitkeert.

b. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding, is dat MH steeds zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 8 dagen na het ontstaan van de schade schriftelijk op de hoogte is gesteld.

c. Wanneer materiaal van het model bij de opdrachtgever kwijt of beschadigd raakt, zullen de hieruit voortvloeiende kosten volledig voor rekening van de opdrachtgever komen. Bovenstaande geldt tevens voor het in goede staat terugbezorgen van het materiaal.

d. De opdrachtgever vrijwaart MH voor alle aansprakelijkheid welke de bedrijfsvereniging en/of de belastingdienst eventueel jegens MH zou doen blijken gelden.

e. De opdrachtgever verplicht zich WA verzekerd te zijn gedurende de werkzaamheden.

K 8. Overmacht

a. In geval van ziekte van een model op het tijdstip van de boeking is dit overmacht. MH zal in dit geval haar best doen z.s.m. een adequate vervanging te regelen. Is dit om welke reden dan ook niet mogelijk, dan zal de boeking verzet worden. In dat geval is MH niet aansprakelijk voor eventuele geleden schade door de opdrachtgever.

b. In geval Model door andere omstandigheden van privé aard niet op de afgesproken tijd op de afgesproken locatie aanwezig is, zal MH zich inspannen om adequate vervanging te verzorgen. Is dit om welke reden dan ook niet mogelijk dan zal de boeking verzet worden, MH is in dit geval niet aansprakelijk voor eventuele schade geleden door de opdrachtgever.

c. In geval van overmacht aan de zijde van de opdrachtgever, is deze gerechtigd de opdrachten in te trekken, met inachtneming van het bepaalde in artikel 5.

K 9. Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen omtrent deze overeenkomst zullen bij uitsluiting worden beslist door de bevoegde rechter in het Arrondissement Amsterdam.

K 10. Principe-verklaring

Indien de opdrachtgever een principe-verklaring wil laten tekenen door het Model, dient deze 5 dagen vóór aanvang casting in bezit van MH te zijn en is daar attent op gemaakt. MH heeft de volledige vrijheid deze aan te passen, zoals repeats en vervolgklussen, welke automatisch via MH lopen.

K 11. Agentschappen / Managers

Indien Model eist dat bemiddeling mede via een agent loopt, is het ook dan verboden dat agent of manager rechtstreeks naar de klant van MH, of alsmede naar de eigenaar van het merk, toegaat voor verdere zaken omtrent Model. Ook hier is punt 2.9 van kracht.

Tip om model te worden!

 

dutch model event

Portfolio Modelhome

 

blok-onder-M

Models ModelHome

 

Blok-onder-R